Årsberetning

 

Velkommen til vores årlige generalforsamling. Det er dejligt at se jer alle sammen.

Som tiden flyver af sted – tænk at der allerede er gået et år siden sidste generalforsamling.

Vi har fået en ny udfordring mht. vores referater og den nye persondataforordning. For første gang, er bestyrelsen blevet bedt om at fremsende generalforsamlingens referat til en ejendomsmægler. Derfor har vi udleveret en samtykkeerklæring, som vi håber I vil udfylde og returnere

 

Først vil bestyrelsen gerne takke jer for den fantastiske opbakning vi fik i 2018 med hensyn til bestyrelsens forslag. Og en stor tak til alle de frivillige, der deltager i vedligeholdelse af vores fællesareal og veje, både i forbindelse med vores arbejdsdage og ikke mindst udover disse dage.

 

Dalsminde Lodsejerforening består af 71 betalende medlemmer og er en blanding af sommerhusejere, sommerhusejere med helårsstatus, almindelige helårsbeboere og lodsejere med ubebyggede grunde.

 

Som I nok har læst på hjemmesiden, så skiftede 5 matrikler ejer i 2018 mod 10 matrikler i 2017, hvilket vi, bestyrelsen, synes er flot. Her i 2019 har 2 matrikler skiftet ejer.

 

For jer der bruger hjemmesiden, har I nok opdaget, at der er sket flere ændringer. Blandt andet er der kommet en informationstavle, hvor I kan finde oplysninger om afholdelse af generalforsamling, arbejdsweekender, foreningens fremtidsvisioner m.m.

 

Kort opsummering fra sidste generalforsamling.

På sidste generalforsamling var der en heftig dialog mht. udtynding, vedligeholdelse af fællesarealet. Vi vil hermed understrege, at Dalsminde sommerhusområde ikke var et skovområde, da det blev udstykket i 60’erne og vores fællesareal består af flere forskellige slags natur f. eks. har vi både mose og overdrev i vores § 3 beskyttede område, og på skrænten mellem stierne til Kukmarksvej har vi en gammel løvskov.

 

Bestyrelsen forsøger, så vidt det er muligt at bibeholde vores varierende natur i forbindelse med udtyndingsprojekterne i fællesarealet. Mht. løvskoven er planen i første omgang at tynde underskoven iht. de ressourcer, der er tilgængelige og i takt med udtyndingsprojektet. Om der i den forbindelse skulle vise sig at være et eller flere træer, der kan udgør en fare, vil der enten blive foretaget en beskæring eller fældning. Desuden kan der blive tale om, at enkelte træer fældes.

 

I foråret her i 2019 blev læhegnet ved vandværket fældet, så vores udtyndingsprojekt ved vandværket, som startede for 4-5 år siden, er nu afsluttet. Derudover blev der tyndet ud på den nordlige skråning mod Kukmarksvej.

 

Desuden kan vi oplyse, at stien mellem Kukmarksvej 36 & 38 blev beplantet med diverse frugttræer og frugtbuske på arbejdsdagen i oktober, og bestyrelsen betragter hermed dette projekt som afsluttet.

 

Vores nye vedtægter, som var forhåndsgodkendt af kommunen, er blevet godkendt og findes på hjemmesiden sammen med deklarationerne. Tidligere lå disse dokumenter i Medlemsmappen, men er nu flyttet, så de er tilgængelig for alle.

I forbindelse med de nye vedtægter havde kommunen oplyst, at de kunne være behjælpelig med aflysning af de gamle tinglyste vedtægter. Men da det vil konkurrere med hvad f. eks. en privat virksomhed kan hjælpe med, må kommunen ikke være behjælpelig med dette.

 

Bestyrelsen forventer, at vi kan få de gamle vedtægter aflyst i løbet af 2019. Det er en tidskrævende opgave og vi skal være 100 % sikker på, hvilken procedure, der skal anvendes, før vi foretager os noget som helst med de tinglyste vedtægter. Det er således, at vi forventer, at de nye vedtægter ikke skal tinglyses, da der i Fredningsdeklarationen, 30. marts 1965, § 7 påtaler medlemspligt til grundejerforeningen. Vi regner med, at der er styr på dette til næste generalforsamling.

 

Med hensyn til køb af matr. 31 d, vil vi gerne sammenkoble købet med en naturlegeplads som beskrevet i det fremsendte forslag. Det vil selvfølgelig blive uddybet under punktet forslag.

 

Vi forventer, at det vil være lettere at få fondsmidler, hvis der er koblet et aktivitetsprojekt i ansøgningen. Såfremt der ikke er opbakning til forslaget, vil matr. 31 d blive købt iht. godkendelsen på sidste års generalforsamling.

 

Vejene

Som nogen måske kan huske, så var 2018 også et regnfuldt år, hvilket altid medføre store huller på vejnettet. Vi kan kun opfordre jer alle til at bidrage med at efterfylde hullerne med det grus, der ligger rundt omkring langs vejnettet.

 

Vi vil begynde udbedring af vejnettet i år og forventer, at hele vores vejnet er udbedret om ca. 5 år. Da det er en større investering, vil vejprojekterne blive opdelt i etaper iht. prisen på de enkelte projekter.

 

Dalsmindevej, der ikke tilhører Dalsminde Lodsejerforening, ødelægges stadig ved de kraftige regnskyl til trods for etablering af opstuvningskanten i landsbyen. Vi vil forsøge igen, om kommunen kan/vil optimere forholdene, så der kommer mindre vand fra landsbyen. Alternativt er, at vi etablerer en regnvandschikane først på Dalsmindevej og får gravet en grøft til overfladevandet.

 

Endvidere vil der blive etableret regnvandschikaner i Dalsminde sommerhusområde, hvor vi mener, det kan have en effekt.

 

Vi vil igen i år henstille til, at ALLE kører efter forholdene. Det kan ikke være rigtigt, at biler og trailere kører så hensynsløst, at naboerne til vejnettet skal sidde i en støvsky af kræftfremkaldende stoffer. Jo stærkere der køres, desto mere ødelægges vejene, og det medfører kun kontingentstigning

 

Overfladevand fra opland vest for Dalsminde sommerhusområde.

Bestyrelsen har desværre skullet bruge en hel del ressourcer på en tvist med Pilevænget 6, der mener at overfladevandet fra Fredskoven 16 o kan ødelægge hans alle. Da en sag altid har 2 sider især når man ikke er enig i den samme løsning, så opstår der som regel uoverensstemmelser.

 

Det vi, bestyrelsen, har valgt at gøre i denne sag er at få en ekstern konsulent, HedeDanmark, til at se på problematikken og konklusionen er at vores gennemløbsrør ikke er dimensioneret til at bortlede mere end det, der kommer fra eget opland.

 

Udover HedeDanmark har vi videregivet sagen til foreningen ”Grundejerne” der er en organisation, der bistår, foreninger som os, med juridisk rådgivning.

 

Det er bestyrelsens opgave, at sikre at foreningen ikke pålægges ekstra udgifter, de ikke er forpligtet til samt at beskytte vores egne matrikler mod ødelæggelser.

 

Lukning af adgangsvej.

Nu hvor vi er i gang med at få ryddet op i diverse selvjusteringer, så vil vi i løbet af 2019 gøre indsigelse af lukning af den officielle adgangsvej til Pilevænget 4 og 6. Med vores viden mht. hævd må vi hellere får det bragt i orden mens tid er.

Vi har haft en del udfordring med Pilevænget 6 mht. at bidrage med samme vejbidrag som de øvrige vejbidragere.

Hvis det skulle ske igen – bør man overveje at lukke vejen ved den officielle adgangsvej til Pilevænget 4 og 6. Deres officielle adgangsvej er bag om Pilevænget 2.

 

Håndhævelse af vedtægter og deklarationer.

I februar 2019 udsendte vi en skrivelse, hvor vi igen understreger at ”Alle lodsejere er selvsagt forpligtiget til at overholde vores vedtægter, også omkring beskæring, beplantning, opsætning af hegn mv. samt følge de regler, der fremgår af den gældende lovgivning, herunder eksempelvis lokalplanen, fredningsbestemmelserne og hegnsloven mv.” Ligeledes henstillede vi til, at tingene blev bragt i orden inden den 30. april 2019.

 

Bestyrelsen mener at det er et fælles projekt at alle efterkomme de retningslinjer generalforsamlingen har besluttet, vores lokalplan og fredningsbestemmelser samt hegnsloven m.m. Når vi tillader os at påtale det så skal vi affinde os med ubehageligheder for at påtale lodsejerens egen misligholdelse af diverse forpligtelser.

 

På baggrund af foranstående ser vi, bestyrelsen, frem til vores kommende dialog mht. hvorledes vi fremover skal håndtere de situationer som vi har skrevet i indkaldelsen.

 

Vi beder jer om at forstå, at bestyrelsesarbejdet er et stykke frivilligt arbejde, og det er urimeligt, at der skal bruges ressourcer på andres ligegyldighed samt diverse beskyldninger.

 

Kontingent og gebyr

Vi vil gerne henstille til at kontingentet betales til tiden og rykkergebyrerne betales. Det er tankevækkende, at pengene kommer dryssende i april måned. Hvis der er behov for at opdele kontingent, så kontakt bestyrelsen.

 

Der er ingen kontingentstigning i 2020.

 

Afslutning

Tak til vores interne revisor Keld Nielsen, Per Nielsen for vedligeholdelse af vores maskiner, Vagn Nielsen som troligt lapper hullerne hver gang det er nødvendigt og selvfølge tak til mine bestyrelseskollegaer.

 

Husk – at sætte kryds i kalenderen til vores arbejdsweekend den 5. og 6. oktober 2019.

 

På bestyrelsen vegne

Bente Støttrup
Formand