Årsberetning

Generalforsamling

Formandens beretning

Der er gået knap 8 måneder siden vi sidst sad her, og kan bare sige for mig selv, at vi i bestyrelsen ikke har hvilet på Laurbærerne.

For os nye, har og er der fortsat meget vi skal sætte os ind i, da det ikke bare lige ud af landevejen. Dalsminde er et område, der pålagt en del lovgivning og mærkværdige kringelede forhold, herunder vejret osv.

Heldigvis så har der været en super hjælp at hente fra vidensbanken Bente og Linda og de øvrige fra den tidligere bestyrelse.

Så jeg vil lige benytte lejligheden til at sige en stor tak til den afgående bestyrelse, for det kæmpe arbejde de har lagt i deres bestyrelses tid, og som jo er grunden til at vi i dag kan stå her.

Bestyrelsen arbejdsområde

§ 2 Formål

  • Foreningens formål er at påse, at servitutterne og lokalplanen overholdes, samt varetage lodsejernes fællesinteresser. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:
  • At forestå ren- og vedligeholdelse af fællesareal, fællesveje og stier.
  • At varetage lodsejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder Mariagerfjord Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, fredningsmyndigheder o.l.
  • At varetage lodsejernes interesser i forhold til andre foreninger og organisationer, der har eller kan have indflydelse på forholdene i sommerhusområdet i Dalsminde.
  • At medvirke til, at sommerhusområdet i Dalsminde opleves som et attraktivt område for ejerne og deres gæster
  • Foreningens formål er at forvalte driften, vedligeholdelse og udnyttelse af disse fællesarealer.
  • I det hele taget at varetage de opgaver, som følger af fællesskabet eller måtte blive pålagt af en generalforsamling eller gældende lovgivning.

Bestyrelsens ansvar:

Enkelt udgangspunkt. Skal varetage regler, vejledninger og bestemmelser som er relevante for foreningen.

Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at foreningens initiativer og projekter holder sig inden for de eksisterende Love og regler.

Så det skal der være styr på, da en bestyrelse (også en frivillig) kan blive pålagt både straffe- og erstatningsansvar.

Ved sidste generalforsamling

Græsningsaftale blev vedtaget:
– Status er at denne er afsluttet og vi håber alle nyder området og den nye flotte indhegning og tavler

Køb af grund
– Vi har modtaget tilladelse fra Landbrugsstyrelsen, så sagen afsluttes i år.

Søen:
– Forventes oprenset i ultimo 22 primo 23.

Overfladevandet fra vest.
– Modtaget 2 forskellige afgørelse fra Mariagefjord kommune, som bestyrelsen arbejder videre ud fra.
– Bestyrelsens bekymring her er vores hedeareal som følge af at overfladevandet fra vest kommer for hurtigt og dermed ikke når at trænge dybt nok ned, vil ændre vores hede til eng.

Politianmeldelsen:
– Bestyrelsen modtog anmeldelse om at der var fældet træer på lodsejerforeningens fællesareal.
– Det viste sig, at der var tale om 6 træer hvoraf de 5 var ældre egetræer.
– Politianmeldelse.

Den 28/5 2022

Christina Waldstrøm