50 års historie for lodsejerforeningen

Historisk rids skrevet af daværende formand, Bente Støttrup, i anledning af foreningens 50 års jubilæum i 2020

70’erne

Den 7. juli 1970 blev den første stiftende generalforsamling afholdt i Ajstrup forsamlingshus.

I 1971 – havde bestyrelsen fået en aftale med Elro mht. at få kabler udlagt.

I 1972 – er der 54 medlemmer i foreningen, hvoraf 16 lodsejere har tilmeldt sig Elro.

I 1973 bliver vejene navngivet, og nummerering af grundene vil komme, som området bliver udbygget.
Vejstrækningen fra Ajstrup til Dalsminde skal udbedres evt. med 5-6 vigepladser.
Af referatet fremgår det, at der har været en livlig diskussion mht. vejunderlaget. Bl.a. er der oplyst, at det vil koste ca. kr. 500,- pr. medlem, hvis vejen skulle asfalteres. Konklusionen blev, at der ikke skulle ske en udvidelse af vejen og der ikke skulle nogen fast belægning på vejen.

 

80’erne

I 1978 blev der afholdt et vejsyn mht. Dalsmindevej . Enkelte lodsejere deltog samt foreningens formand Asger Thorsen, ejer af matr.nr. 16 o Henning Borresen og Mariager kommune.

På mødet blev der aftalt en 5-6 meter bred vej samt en grøft i vestsiden af vejen. Ansgar Thorsen påpeger over for kommunen, at man ønsker en grøft og ikke asfalt.
Henning Borresen tilbyder gratis areal til vejens udvidelse, men ønsker ikke at bidrage til istandsættelsen af den ønskede grøft.
Man enedes om, at kommunen afsiger kendelse, foretager partsfordeling, vejen istandsættes i 5 meters bredde (belægningsbredde) med min. 20 cm stabilgrus og nødvendige grøfter.

Iht. kendelsen fremgår det, at vejen fremtidig skal vedligeholdes af lodsejerne, der benytter vejen. Træer og buske langs vejen klippes tilbage i skel.

Udgifter fordeles mellem samtlige lodsejere. Den samlede udgift beløb sig til kr. 23.212 

I 1985 forsøgte man at belægge et vejstykke med slagger fra Dansk Salt. Dette var en succes, og man vil fortsætte med at udbedre vejnettet med slagger. GF vedtog, at foreningen skulle købe 6 branddaskere, der skulle være tilgængelige rundt om i området.

I en skrivelse i april 1980 tilbyder Mariager kommune foreningen om assistance til genudstykning af grundene.

Tilbuddet blev prompte afvist med henvisning til tidligere generalforsamlingsbeslutning i 1974, hvor man enstemmigt gik imod opdeling af grundene.

Citat fra beretningen: ” Ud fra kommunens synspunkt kan det forstås sådan, at der på samme område kan blive dobbelt så mange grundejere eller flere og de flere penge i kommunekassen.”

Endvidere oplyses, at vandværket har forsyningspligt til de 55 godkendte udstykninger, dem vi i dag kalder H-2-1 området.

Fra beretning 8/4 1989 blev det bestemt, at Lodsejerne selv skal foretage beskæring af roser, styning af grene m.m., og Lodsejerforeningen kun fremtidigt vil vedligeholde ud for fællesarealerne og tilkørselsveje.

Tidligere stod foreningen for beskæringen, men dette delte vandene med beske kommentarer fra enkelte Medlemmer, og en enkelt beboer (ikke medlem) meldte formanden til politiet for hærværk. Anmelderen blev kontaktet af entreprenøren, der var den erstatningspligtige.

 

90'erne

 Generalforsamlingen blev afholdt den 18. august kl. 17.00, og efter generalforsamling blev der afholdt en fest.

Festen blev afholdt for kr. 7.900,- hvilket var i overensstemmelse med sidste års generalforsamlings beslutning.

I 1996 blev der gennemført en gennemgribende renovering af vejene pris kr. 37.500.

I 1998 udskiltes vandværket fra Lodsejerforeningen. Der kom nye vedtægter der pr. fra 1. januar 1999. Disse har dog aldrig været godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

00’erne

I 2006 blev søen/vandhullet etableret.

Opsamling vedr. godkendte forslag fra 2010

I 2010 fik bestyrelsen mandat til at etablere en afvandingsrist ved Dalsmindevejs begyndelse ud for Ajstrupvej. Der blev indhentet 2 tilbud på hhv. 20.000 kr. vejrist og kr. 52.000 skrabning samt udlægning af grus.

I 2014 blev udtyndingsprojektet i fællesarealet godkendt. Efterfølgende blev der ansøgt om dispensation vedr. udtynding/rydning i § 3 beskyttede område og i 2015 kom dispensationen.

I 2016 fremsendte bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendt af GF.
Bestyrelsens andet forslag ”At helårsbeboere og – udlejere udover det ordinære kontingent betaler 50 % ekstra” – afstemningen var uafgjort og forslaget blev dermed ikke vedtaget

2017 var et turbulent år for alle i vores lille forening. Det var det år, hvor foreningen erfarede, at grundene ikke er tinglyst iht. de kort, der er i tinglysningsdeklarationerne fra 1965.

Efterfølgende fik bestyrelsen tinglyst adgangsret på stierne fra vængerne på Kæragervej til fællesarealet. Derudover blev det besluttet, at vores fællesarealer vedligeholdes ved naturpleje til og med 2022, og stien på den nederste del af Kukmarksvej beplantes med frugttræer og -buske.

Endvidere blev der på generalforsamlingen oplyst, at Fyrrevænget, Kæragervej 10 og 12 er udstykket af moderejendommen 24a og dermed en del af Dalsminde Lodsejerforening. Udover at de er omfattet af dekl. 30. marts og 31. maj 1965, er de også omfattet af den nye lokalplan H-2-1 fra 1980’erne.

I 2018 fik bestyrelsen mandat til at arbejde med følgende fremtidsprojekter:

• Vejnettet (fremtidssikring)
• Vandhullet/søen (Oprensning)
• Skelpæle (Afmærkning af fællesareal og veje)
• Køb af matrikel 31 d

I 2019 blev Naturlegepladsen godkendt, hvis den finansieres af fondsmidler